Kultur och Fritid

Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i.
Verksamheterna är därför en viktig del av den gemensamma välfärden, och utbudet vara
så brett som möjligt. Den socialdemokratiska kultur- och fritidspolitiken kännetecknas av
medskapande och delaktighet. Socialdemokraterna i Trollhättan kommer fortsatt att
prioritera alla stadens barn och ungas deltagande i kultur och fritidsverksamheterna.

Kultur och lärande
N3 bedriver flera verksamheter som vi är mycket stolta över. N3 arbetar för att nå ut till
barn och ungdomar i icke organiserade verksamheter, detta genom att försöka finnas där
ungdomar och barn finns. En metod man använt är att ha ett samarbete med stadens
skolor. Kulturbyrån ger förskolebarn och skolelever inom skolan möta kulturen i alla dess
former. Kulturskolan ger eleverna undervisning med hög kvalité. De kreativa coacherna
stödjer ungdomar som vill utforska kulturens fantastiska möjligheter. Och så ska det
fortsätta att vara. Socialdemokraterna kommer under mandatperioden fortsätta satsa på
avgiftsfri kulturskola för att alla stadens barn och ungdomar ska kunna utöva kultur
oavsett ekonomisk bakgrund.

Folkbildningen genomför otroligt mycket kulturverksamhet och ska fortsatt stödjas.

Konst och kultur
Alla våra verksamheter ska präglas av att vi är ett mångkulturellt samhälle och vara en
viktig kugge i integrationsarbetet. Människor med funktionsvariationer ska känna sig
delaktiga i all vår verksamhet. För att främja en god folkhälsa ska alla, oavsett bakgrund,
ha rätt till en meningsfull fritid.

Vi vill vara en evenemangsstad med stort utbud som vänder sig till alla åldrar. Här har de
arrangerande kulturföreningarna en viktig roll och måste därför ges stöd.
Folkets Park förväntas stå helt färdig 2023, men kommer även innan dess användas till
evenemang och liknande. Detta kommer starkt bidra till Trollhättan kulturliv och ska bli
som Trollhättebornas offentliga vardagsrum.

Konsthallen erbjuder ett brett utbud av lokal, nationell och internationell samtida konst.
Pedagogiska aktiviteter för barn och ungdomar erbjuds i Konsthallen. Olika konstformer
i den offentliga miljön är viktig och ska vidareutvecklas bland annat i fall- och
slussområdet.

Kronan Kulturhus ska vara en attraktiv mötesplats för alla invånare i Trollhättan. Här ska
kulturella uttryck mötas på ett sätt som främjar kontakter mellan människor, med N3 är
en viktig samarbetspartner.

Biblioteken
Utbudet av media på biblioteken ska spegla vårt mångkulturella Trollhättan.
Stadsbiblioteket, Kronans bibliotek samt det nybyggda Syltebiblioteket står öppna för
allmänheten för att ge den bästa servicen. Biblioteken ska ha öppettider som passar
människor och erbjuder därför söndagsöppet på ett av stadens bibliotek. För att
ytterligare anpassa biblioteken till invånarna använder man sig dessutom av en bokbuss
som åker runt till olika platser i staden och lånar ut böcker.
Biblioteken ska också ha programverksamheter för både barn och vuxna, till exempel
författarbesök, sagostunder och poesikvällar. Trollhättans bibliotek lanserade 2021 en
digital streamingtjänst som erbjuder medborgarna att hyra film avgiftsfritt. Det är en
tjänst vi socialdemokrater vill fortsätta att satsa på.

Idrott och hälsa
Träning och motion är en viktig del av folkhälsan. Kommunens fritidsanläggningar ska vara välskötta,
moderna och ha hög tillgänglighet. Arena Älvhögsborg har under de senaste åren renoverats och står nu
äntligen klar. Älvhögsborg bidrar med både idrottshallar och simhallar, och kan brukas både till sporter och kulturevent och andra större evenemang.

Ett stort och fungerande föreningsliv har en viktig roll för såväl samhällsutvecklingen
som folkhälsan. Föreningslivet är en viktig del i att utveckla ett aktivt och demokratiskt
samhälle. Därför ska vi stödja och stötta föreningslivet med bland annat generösa bidrag
för barn och ungdomsverksamhet.

Många barn och ungdomar är engagerade i de olika issporterna i Trollhättan. Därför har
vi under den gångna mandatperioden rustat upp Slättbergshallen. Det finns också många
unga Trollhättebor inom friidrotterna. Vi vill därför se över möjligheterna för att göra
satsningar för att bättre bedriva inomhusträning under vintertid.
Även ridsporten är stor bland unga i Trollhättan. Det finns i dag två kommunägda
ridanläggningar och båda har ett visst renoveringsbehov. Därför vill vi satsa på
upprustning av både Ängensgård och Stommensgård under mandatperioden.

Vi måste också värna våra grön- och naturområden och vi vill att friluftslivet och
spontanidrottandet ska fortsätta att utvecklas, såväl i tätorten som på landsbygden. Vi vill
satsa på fler utegym och förbättrade motionsområden. Vi har satsat på upprustning av
både Öresjös- och Sjölandas badplats under mandatperioden. Vi vill fortsätta att göra
satsningar som gynnar folkhälsan och friluftslivet för alla som bor och verkar i
Trollhättan.

Fritidsgårdar och fritidsbanken
På fritidsgårdarna i Trollhättan ska ungdomarna ha påverkansmöjlighet i verksamheten.
Gårdarna ska vara mötesplatser för unga och ska vara ett alternativ till kommersiell
verksamhet. Fritidsgårdarna på Sylte och Lextorps öppnades på nytt under 2021.
Syftet med stadens fritidsgårdar är att vara trygga mötesplatser. Men det ska också vara
också vara en utvecklande och kunskapsgivande miljö. Därför är det viktigt att besökarna
får testa på varierade aktiviteter. Man ska så långt det går försöka hitta verksamheter som
tar tillvara alla ungdomars intressen. Vi socialdemokrater ser gärna ett starkare samarbete
mellan olika fritidsgårdar, så att ungdomar från olika stadsdelar möts. Ett bra exempel på
detta är “Sommargården” som ligger i Öresjö, där unga från hela staden umgås.
Trollhättan har i flera år haft en fritidsbank, som Socialdemokraterna gjort permanent.
Den är en viktig del för att alla ska kunna delta i fritidsaktiviteter på samma villkor. Det är
dessutom ett sätt att få barn och unga att delta i mer sportaktiviteter.