Vi vill. Vi kan. Vi vågar

Ekonomisk hållbarhet
Att ha ordning på ekonomin är en förutsättning för att kunna bygga en robust välfärd.
Genom god tillväxt läggs grunden för en trygg kommun där vård, skola och omsorg ska
prioriteras. Därför ska 1% av nettobudgeten utgöra överskott varje år.
Kommunalskatten ska vara oförändrad under mandatperioden. Detta ställningstagande
förutsätter dock en fortsatt röd-grön regering med välfärden i fokus, som inte sätter
krokben för de satsningar som Trollhättan behöver och måste göra.
Taxor och avgifter i de kommunala verksamheterna ska hållas låga och våra kommunala
bolag ska arbeta för medborgarnas bästa vad gäller bostäder, energi och olika näringars
utveckling. Vårt löfte: inga helägda kommunala bolag ska säljas under mandatperioden.

Social hållbarhet
Barnen är vår framtid och för oss socialdemokrater är det en självklarhet att Trollhättan
ska vara ett tryggt, rättvist och solidariskt samhälle att växa upp i. Grunden för god hälsa
och ett bra liv läggs under uppväxtåren, där en stabil och trygg hemmiljö och
familjesituation spelar en mycket viktig roll.

Barn och unga är beroende av skydd, omsorg och tillitsfulla relationer med vuxna. Saknas det i hemmiljön måste vi som samhälle finnas där för att ge det stödet. FN:s Barnkonvention är numera införlivad i svensk lag. Det innebär att barns och ungas rättigheter ska tillgodoses oavsett uppväxtvillkor och individuella
förutsättningar. För oss är detta en självklar utgångspunkt inom alla politikerområden. Barns och ungas
röster och tankar ska aktivt tas del av och varje beslut ska tas ur ett barn och ungdomsperspektiv och med konventionen som ledstjärna i vårt politiska arbete.

Ett samhälle som bygger på social hållbarhet kräver likvärdiga förutsättningar för
utbildning, sysselsättning och en god ekonomisk situation, där människor kan känna sig
delaktiga och betydelsefulla för Trollhättans och dess framtid. Alla ska ha möjlighet att bo
bra, känna gemenskap och tillit till andra. Trollhättan är – och ska fortsätta att vara – ett
samhälle där alla invånare ges förutsättningar för att känna trygghet, en god hälsa och ett
gott liv. Ett socialt hållbart samhälle sätter människan i centrum. Det har ett inkluderande
förhållningssätt där samhällets institutioner anpassar sig till invånarnas behov och
förutsättningar för att motverka marginalisering och diskriminering. Utbildning med hög
kvalitet, jobb, jämlika och jämställda livsvillkor samt trygga och goda uppväxtvillkor är
grundläggande utgångspunkter i vår politik. Likaså är en god folkhälsa är en förutsättning
för ett jämlikt samhälle. Forskning visar idag på stora skillnader i både hälsa och livslängd
mellan olika samhällsklasser. Det är skillnader som måste utjämnas. Att se ekonomiska
satsningar och sociala insatser som viktiga och nödvändiga investeringar gör politiken
socialt hållbart. Målet för vår politik kan därför aldrig vara något annat än en vision om
ett Trollhättan där god hälsa omfattar alla invånare. För att nå dit behöver vi se hela
människan och investera i hela dess livsperspektiv.

Ekologisk hållbarhet
Att skapa ett ekologiskt och hållbart Trollhättan är ett arbete som aldrig får stanna upp.
Det är nödvändigt att vi tar de utmaningar vi står inför, med klimatförändringar och
miljöhot, på största allvar. Vi måste förbereda oss genom att skaffa bra kunskaper.
Ambitionen ska vara att andelen ekologiskt odlade, rättvisemärkta och/eller så långt som
möjligt närproducerade livsmedel som serveras i kommunens verksamheter ska öka. Både
i nutid och framtid ska vi vara en stad som värnar om miljön. Nya idéer, innovationer och
forskning skapar jobb och ett bättre ekologiskt fotavtryck på vår jord. Miljöarbetet ska
ske i nära samverkan med näringslivet, organisationer och enskilda medborgare.

Trollhättan ska vara en av de ledande miljökommunerna i Sverige. Målsättningen är att inga fossila
bränslen ska användas i Trollhättans Stad inom värme och transportsektorn. Kommunen arbetar
för att utsläppen av växthusgaser ska minska och att fossila bränslen ska fasas ut. Staden har antagit en
koldioxidbudget som går i linje med Parisavtalet. För att samla oss runt en gemensam målsättning arbetar kommunen med ett digitalt verktyg, som visar hur utsläppen i Trollhättan ser ut idag och möjliga lösningar för att komma till rätta med dem. Verktygets möjligheter ska tas tillvara i stadsplaneringsprocesserna.

Persontransporterna är en av de absolut största utmaningarna inom klimatområdet.
Omkring 50 procent av rena koldioxidutsläpp i Trollhättan kommer från våra
persontransporter. För att nå klimatmålen behöver flera åtgärder vidtas till exempel
minska användandet av fossila drivmedel, välja cykel eller promenad vid våra kortare
resor, åka mer kollektivt i stället för egen bil och nyttja digitala lösningar för våra
arbetsmöten.

Genom tydliga mål, medel och metoder ska vi vid allt byggande ta hänsyn till vilken
påverkan varje bygge har på miljö och klimat. Ett exempel på vår vision är det nya
bostadsområdet Vårvik, där såväl byggmateriel som anläggning, utformning och innehåll
har fokus på ett hållbart samhälle. Här tas den industrihistoriska miljön tillvara, samtidigt
som hållbarhet genom minskat bilåkande, energieffektiva lösningar och smarta sätt att ta
tillvara dagvatten mm. sätter färdriktningen för framtiden.

Stad och land
Det hållbara, jämlika och sammanhållna samhälle som vi socialdemokrater arbetar för
innefattar också att se och utveckla de förutsättningar som de geografiska skillnaderna
och möjligheterna innebär.

Trollhättan är till stor del en tätort; andelen boende på landsbygd har traditionellt varit
låg. Det betyder inte att landsbygdens värde har, eller ska, underskattas. Att hålla
landsbygden levande är viktigt för de boende där, men också för staden. Det handlar om
att ha ett lantbruk som kan producera de nära varor vi vill köpa, att erbjuda attraktiva
boenden och service för den som inte vill bo i tätorten.
Många av de förbättringar som krävs för en levande landsbygd ligger utanför kommunens
ansvar och beslutanderätt. Det betyder inte att vi socialdemokrater lämnar landsbygden
därhän. Vi har byggt ut den infrastruktur vi själva beslutar om och ansvarar för. Det gäller
inte minst fibernätet, som är en viktig faktor utifrån såväl arbete som delaktighet. Gator,
vägar och gång- och cykelstråk har byggts på de flesta håll. Nu tidigarelägger vi också vår
5egen investering för att färdigställa cykelvägen mellan Sjuntorp och Trollhättan och
planerar för ytterligare cykelvägar från och till landsbygd och centrum.

Trollhättans landsbygd är redo för att växla upp sitt näringsliv och bredda det. Vi gör därför en särskild satsning för att marknadsföra alla de möjligheter som erbjuds företag som inte nödvändigtvis måste finnas centralt. Ett väl utbyggt näringsliv är viktigt eftersom det får följdverkningar för en livskraftig
landsbygd: Ökad service och handel, breddat utbud av varor och tjänster och – inte minst – ett ökat underlag för stärkt kommunal service genom fler bostäder, skolor och förskolor, omsorg och socialt arbete och kultur och fritidsliv.

Trygg i Trollhättan
Brottsligheten ska bekämpas med alla medel. Människor i Trollhättan ska känna sig
trygga. För detta krävs både ”hårda” och ”mjuka” insatser.
Det är viktigt att jobba med åtgärder som ökar tryggheten idag, men också på lång sikt.
Det behövs både starka rättskipande insatser och ett stabilt brottsförebyggande arbete.
Det behövs fler poliser, men också gott samarbete med polis, väktare och andra aktörer i
samhället för att stävja brottsligheten och säkerställa tryggheten för trollhätteborna.
Eftertanke i stadsplanering och god belysning på strategiska platser är exempel på saker
staden ska göra för att motverka kriminalitet och ökar tryggheten. Polisens utökade
rättigheter till övervakning ger också nya möjligheter som måste tas tillvara och användas.
Samtidigt som vi bekämpar brotten måste vi också bekämpa brottens orsaker och
förhindra nyrekrytering till kriminalitet. Det säkraste sättet är genom att redan tidigt
erbjuda ett bättre alternativ: bra skola, kultur- och fritidsutbud, ett första jobb och
möjligheten att flytta hemifrån. Vi behöver också stärka samarbetet mellan såväl skola
och sociala myndigheter, som med föreningslivet och Polisen för att så tidigt som möjligt
upptäcka barn och unga i riskzon.

Jämlikhet
För socialdemokratin är alla människors lika värde och jämlika förutsättningar en självklarhet. I ett
socialdemokratiskt samhälle är alla behövda och ges möjligheter att delta. Alla människor ska bemötas
med hög integritet, värdighet och respekt. Därför arbetar Socialdemokraterna i Trollhättan
aktivt mot all form av diskriminering kopplat till etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Jämlikhet ska vara en central och fundamental del i all verksamhet i Trollhättan och den politik som vi bedriver.

Arbete är en viktig del i människors liv, bland annat för att det skapar en social
samhörighet. Vår politik ska därför skapa förutsättningar för att alla som kan arbeta också
ska göra det. Särskilda på utbildning behövs, liksom för att människor med
funktionsvariationer ska få det stöd som hen behöver för att komma in på
arbetsmarknaden. Om alla som kan arbeta också gör det är dessutom en viktig väg för att
bekämpa barnfattigdom, en annan viktig utmaning vi har i Trollhättan. Att bekämpa
sociala och ekonomiska skillnader och driva en politik som gynnar barn är därför
högprioriterat. Vi vill också att arbetet med HBTQ-I-certifiering av kommunens verksamheter fortsätter.

Jämställdhet
I dagens samhälle finns fortfarande olika förväntningar på flickors och pojkars och
kvinnors och mäns beteenden och uttryck. Först när vi ser och förstår de strukturer som
särskiljer och värderar könen olika kan vi bekämpa dem. Därför ska vi alltid ha ett
jämställdhetsperspektiv i vårt politiska arbete. Alla, oavsett kön, ska ha samma möjlighet
att forma samhället och sina egna liv. Det handlar om rätten till sin egen kropp, till
inflytande och makt och om ekonomi, hälsa, utbildning och arbete utifrån vem man är,
inte utifrån ens kön. Detta ska genomsyra vår politik.
Socialdemokraterna i Trollhättan ska fortsätta driva en feministisk politik. Som stor
arbetsgivare med många yrken med stark kvinnodominans är heltid som norm en viktig
del i jämställdhetsarbetet i Trollhättans stad. Likaså ska arbetsvillkoren vara oberoende av
kön; att få rätt utrustning på jobbet är lika viktigt för den som är förskollärare eller
vårdbiträde som för byggnadsarbetaren eller vaktmästaren. På samma sätt ska lönen
spegla arbetet, inte könet.

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är ytterligare en viktig jämställdhetsfråga. Trollhättan
har blivit uppmärksammat för sitt arbete med att stärka sitt stöd för våldsutsatta kvinnor.
Men vi ska inte slå oss till ro med det – vi ska bli ännu bättre! Såväl rättsliga som frivilliga
insatser för att stävja våldet mot kvinnor måste stärkas. Machokulturen ska stävjas redan i
tidig ålder genom insatser i såväl skola som fritidsverksamhet. Särskilt fokus ska läggas
vid hedersrelaterat våld, inte minst genom ökat kunskapsstöd för personal som arbetar
med frågan.

Integration
Trollhättans arbete med integration och mångfald ska självfallet utgå från alla människors lika värde, med
samma rättigheter och skyldigheter. Alla former av rasism, diskriminering och främlingsfientlighet ska motverkas. Människor som flyr eller flyttat över gränserna i hopp om ett bättre liv och nya möjligheter ska
finna trygghet i Trollhättan. Vi ser den kulturella mångfalden och olikheterna som en styrka.

Arbete en viktig väg in
För att nyanlända ska kunna vara en del av samhället är det avgörande att de som kan
jobba också får möjlighet att göra det och att alla barn ges goda möjligheter i skolan.
Kommunens matchningsarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen ska fortsätta att
förbättras, och nätverk utvecklas som ger plattform för kommunen, nyanlända och
näringslivet att mötas. Möjligheterna att kombinera jobb och svenskundervisning ska
stärkas och vi ska fortsätta att arbeta med olika vägar in på arbetsmarknaden, som till
exempel instegsjobb. Det är också viktigt med meningsfulla och givande insatser när det
gäller SFI och samhällsorientering.

Skola och mötesplatser
Skolan har ett centralt uppdrag för att ge nyanlända rätt förutsättningar för ett bättre liv.
Därför är det viktigt att vi ger skolorna rätt resurser. Kommunen ska fortsätta att jobba
med språkinlärning för nyanlända och samtidigt jobba för att ge elever från olika delar av
staden möjligheter att mötas i olika sammanhang under skolåret. Det här hjälper eleverna
att skapa nya kontakter och ger ökad förståelse för varandras verkligheter.

Omorganisationen av skolan,
”likvärdig skola”, är ett viktigt steg i detta arbete och kan på sikt, och rätt använd, skapa en god grund för en framtida minskad segregation och ge såväl de nyanlända som de infödda barnen viktiga kunskaper om det svenska samhället och förståelse och kunskap om andra kulturer.

Verksamheter inom kultur och fritid är också viktiga medverkande krafter för
en bättre integration. Vi ska fortsätta att utveckla verksamheter där nyanlända får möjlighet att delta och ta ett steg in i samhället. Vi behöver också skapa fler mötesplatser där olika kulturer och åldrar kan träffas på ett otvunget sätt, för att skapa ”bryggor” mellan människor. Det är ett bra sätt för alla att få
en ökad kunskap om demokrati, jämlikhet och jämställdhet

Näringsliv och arbete
En växande kommun är attraktiv för både näringsliv och människor och ger bra
förutsättningar för såväl stora som mindre och små företag i kommunen att hitta rätt
kompetenser och utvecklas. Därför har vi Socialdemokrater i Trollhättan ett mål om att
vår stad ska expandera och att vi ska bli fler invånare. Vi ska fortsätta att arbeta för att ha
en bred och stark arbetsmarknad, ha en bra och aktiv dialog med hela näringslivet.
och vara en attraktiv kommun för näringsidkare. Kommunen ska bistå företagen med
service och det är viktigt att näringsidkarna är nöjda kunder till kommunen. Idag är
staden en av de städer med mest nöjda näringsidkare. Det ska Trollhättan fortsätta att
vara.

De stora möjligheter som Europaväg 45 och dubbelspåret till Göteborg gett
Trollhätteborna ska tas tillvara på bästa sätt. Det är viktigt att ha en bra dialog även
framöver med grannkommuner, region, regering och riksdag, inte minst för att påverka
att hela sträckan av E-45 mellan Trollhättan och Göteborg blir färdigbyggd.
Handel och centrumutveckling

Vid nyetableringar har kommunens näringslivsenhet ett stort uppdrag. Speciellt viktig är
handeln för både arbetsmarknaden och kommunens attraktion. De olika handelscentra
som finns i kommunen ska komplettera varandra och därför ska utvecklingen vara under
ordnade former. Nybyggnationen av Drottningtorget har gett Trollhätteborna en
mötesplats som de kan vara stolta över. Satsningen på centrum tillsammans med de
privata aktörerna ska fortsätta och målsättningen under mandatperioden är att vi blir
utsedda till årets stadskärna. Vi ska ha ett attraktivt centrum där handel, boende, skolor
tillsammans med kultur och nöjen samsas. Det är en stor tillgång för alla. Kommunala
fastigheter med kulturellt värde ska vårdas och inte säljas.

Film i Väst och Innovatum
Film i Väst har blivit en del av Trollhättans identitet. Det är därför viktigt att
verksamheten där fortsätter att utvecklas Det är även viktigt för vår arbetsmarknad.
Samarbetet mellan N3 och Film i Väst bör utvecklas för att tidigt utveckla och stödja
barns och ungas intresse för filmskapande och rörliga medier.
En annan aktör som är av stor betydelse för vår arbetsmarknad är de verksamheter som
ligger under Innovatum AB. Därför måste de även fortsättningsvis få det stöd de
behöver.

Studentstaden Trollhättan
Satsningen på Högskolan Väst i Trollhättan är en nyckel till framgång för kommunen. Trollhättan har utsetts till Sveriges attraktivaste studentstad och det är en position som ska behållas och förstärkas. I detta arbete är det viktigt att bibehålla bostadsgarantin. Högskolan har gett många Trollhättebor möjlighet till högre utbildning oavsett bakgrund. Detta är vi mycket stolta över. Högskolan har ett modernt campus som är tillgängligt och är känd för den studiesociala miljön. Vi ska ha ett fortsatt gott samarbete med studentkåren, som har en lång tradition av inkludering. Vi ska också arbeta för att kopplingen mellan arbetsmarknaden och högskolan är så bra som möjligt.

Personalpolitik
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen är arbetet med
arbetsgivarvarumärket ett högt prioriterat mål. Det är avgörande för att attrahera
framtidens anställda att visa på Trollhättan som en bra och utvecklande arbetsgivare.
Stadens anställda ska jobba med stor självständighet och under ansvar, samt känna att de
jobbar hos en trygg arbetsgivare med gott ledarskap. På stadens arbetsplatser ska ett bra
arbetsklimat råda.

Rätt till heltid
I Trollhättan har anställda rätt till heltid. Det är en fråga som är viktig att slå vakt om.
Timanställningar ska hållas på ett minimum och arbetet med att få bort de delade turerna
ska fortsätta. Den övertalighet som rätten till heltid inneburit, framför allt inom
omsorgerna, ska tas om hand på ett sätt som gynnar såväl personal som brukare på bästa
sätt. Kompetensutveckling och utbildning på betald arbetstid i omsorgerna ska prioriteras
och nya arbetssätt och möjligheter till delaktighet i arbetet ska uppmuntras.
Facklig-politisk samverkan.

Vi vill ha ett gott samarbete med de fackliga organisationerna och tillsammans utveckla
stadens många olika verksamheter och utveckla dialogen mellan anställda och stadens
förtroendevalda.

Lönepolitiken ska utgå från gemensamma arbetsvärderings-kriterier för den individuella
lönesättningen. En viktig målsättning för oss socialdemokrater är att öka status och höja löner för personal i omsorgerna, inte minst inom Kommunals område. Jämställda löner mellan könen är
en självklarhet. Arbetet med arbetsmiljön är också en högprioriterad fråga, inte minst för att förbygga ohälsa och minska sjukskrivningarna hos anställda.