Vård och omsorg

Vi socialdemokrater tror på ett solidariskt samhälle. Ett samhälle som ibland behöver
stötta upp när oförutsedda saker inträffar i livet.
Omsorgsnämnden har politiskt ansvar att erbjuda våra kommuninvånare vård och
omsorg, omsorg för funktionsnedsatta, omsorg inom socialpsykiatri och kommunal
hälso- och sjukvård. Alla kommuninvånare skall känna att de får vård och omsorg när de
har behov av det.

Människans rätt till frihet är ett honnörsord för oss socialdemokrater. Ambitionerna ska
vara högt satta i att skapa den bästa vård och omsorg, där Trollhättan statuerar sig som
föregångare för andra. Vi ska hänga med och ta tillvara på utvecklingen kring
välfärdsteknik och digitalisering för att förbättra kvalitet och ge större frihet mer
självbestämmande och delaktighet för alla som behöver ett ökat stöd.
Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Trollhättan fantastiskt.

Äldreomsorg
Tillsammans skapar vi framtidens omsorg. För oss socialdemokrater är trygghet för våra äldre ett
fundament. Vi lever allt längre i Sverige. Det innebär att behovet av äldreboenden kommer att öka i framtiden. Under mandatperioden tänker vi utveckla omsorgerna genom att bygga nya boenden, såväl på landsbygd som tätort. En fortsatt strategi är att i samarbete med Eidar fortsätta se på möjligheten att bygga nya trygghetsboenden. På våra olika boenden ska det finnas en öppenhet i att teman på boenden ska kunna etableras. Att såväl boende som personal ges möjlighet att ”nischa” sig utifrån intresse är viktigt för såväl trivsel som trygghet.

Hemtjänsten ska utvecklas med målet att brukarna känner sig trygga genom bland annat en ökad personalkontinuitet, där omsorgstagare träffar kända ansikten i sina hem. Vi ska fortsätta höja kompetensen bland vår personal, så att omsorgsarbetet blir kvalitativt i samtliga av förvaltningen verksamheter. Äldreomsorgslyftet är ett exempel på detta. En fast omsorgskontakt ska införas i hemtjänsten och dessutom vill vi socialdemokrater utveckla nya omsorgs- och arbetsmetoder, där inflytandet över de insatser som ska göras ökar för såväl brukare som personal. Alla ska ha stort inflytande över planeringen och genomförandet av den egna vården och omsorgen. De synpunkter som förmedlas från brukare och deras anhöriga ska tas tillvara. De skatter som Trollhätteborna betalar för att
få en god äldreomsorg ska användas till just det, inte till vinster i privata bolag. Därför
kommer vi socialdemokrater i Trollhättan fortsätta att säga nej till utförsäljning och
privatisering av vår äldreomsorg. Vi vill också fortsätta att satsa på och utveckla de träffpunkter vi har i vår stad, för att stödja olika sociala och kulturella aktiviteter. Finns behov av fler träffpunkter ska dessa
etableras. Den ”Lilla hjälpen”, utan behovsprövning, ska fortsätta att erbjudas gratis till alla över 67
år.

Nutrition till omsorgstagare ska vara en fortsatt prioriterad fråga i förvaltningens verksamheter. Den mat som erbjuds ska ha god smak och doft, vara tilltalande och varierad och ha högt näringsvärde. Omsorger för personer med funktionsnedsättning Socialdemokratin i Trollhättan ska verka för att varje individ ska få rätt stöd utifrån sina behov, så att den enskilde kan leva ett aktivt och så självständigt liv som möjligt. En meningsfull sysselsättning ska finnas för den enskilde brukaren, som ger stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Våra mål är att alla människor med funktionsnedsättning ska ha tillgång till boende, dagligverkssamhet och boendestöd i Trollhättan. Det stöd som erbjuds skall utgå från personens egna behov och önskemål. Var och en ska får vara delaktig och ha inflytande över
planeringen och insatserna.

Socialpsykiatrin
Den som drabbats av psykisk ohälsa ska genom stadens socialpsykiatri på olika sätt ges möjlighet att få rätt stöd, utifrån en enskildes behov. Socialdemokratins målsättning är att den individ som drabbas av psykisk ohälsa ska kunna erbjudas hjälp att påverka sin situation för att leva ett gott liv i ett socialt sammanhang, samt utvecklas mot en ökad självständighet.

Att Träffpunkter finns etablerade är betydelsefullt och angeläget för den som drabbats av
psykisk ohälsa. Målet med verksamheten är att bryta social isolering och få en meningsfull
fritid. Det är en verksamhet som ska värnas och antalet träffpunkter ska formas utifrån
behov

Hälso- o sjukvård
Att som medborgare få rehabilitering och hälso- och sjukvård när det behovet finns är
för socialdemokrater en självklar rättighet. Den ska formas av en väl inarbetad
organisation med personal som med sina licensierade kunskaper ska ge det bästa av stöd
för den enskilde i sitt sjukdom/rehabiliteringstillstånd. En god samverkan ska finnas med
den regionala sjukvården, där regionen och kommunen samspelar med den enskilde
medborgarens personliga behov i fokus.