Arbetsmarknad och Socialtjänst

En av de viktigaste förutsättningarna för egen försörjning är att ha tillgång till arbete eller
annan sysselsättning. Att kunna försörja sig själv och sina familjemedlemmar är också en
av grundförutsättningarna för en god hälsa. Det handlar inte bara om möjligheten till
försörjning, utan också om rätten till arbetsdeltagande utifrån sin förmåga liksom
självständighet, självrespekt och att vara oberoende.


Vi socialdemokrater är övertygade om att alla vill bidra till vår gemensamma välfärd.
Därför är det en uttalad målsättning och självklarhet att arbetsmarknadsåtgärder av olika
slag ska leda till arbete, inte minst i ett integrerande perspektiv.
Ett väl fungerande trygghetssystem är en absolut förutsättning för att människor ska
kunna komma tillbaka till arbetslivet om hen drabbas av sjukdom eller förlorar sitt arbete.
Den som behöver ändra sin yrkesbana ska ges möjlighet till utbildning och praktik.
Därför fortsätter vi med arbetet ”alla behövs i jobb” kopplat till Jobbcentrum.
Angeläget är också att låta unga medborgare få erfarenhet av arbetslivet. Det är därför
den socialdemokratiska satsningen på att erbjuda sommarjobbsgaranti för elever i årskurs
2 på gymnasiet är så viktig. Det ger de unga möjlighet till nya kunskaper och viktiga
nätverk. Det ger också arbetsplatser möjlighet att hitta framtida möjliga medarbetare.
Jobben som erbjuds kan vara i både offentlig och privat regi.

Trygg i hemmet
Trygg uppväxt

Hemmet ska vara den plats som ger trygghet och kärlek. Därför ska barn som växer upp i familjer med våld, missbruk, förtryck eller ekonomiska problem ges särskilt stöd. Varje enskilt barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet. Här är det viktigt med satsningar från samhället som går in och ger barn och föräldrar stöd för att kunna skapa en tryggare miljö för barnet. Individuella insatser
för barn och unga ska så långt det är möjligt ges på hemmaplan och föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll ska få det. Kommunen har genom sitt socialdemokratiska styre gjort stora satsningar för att trygga uppväxten för våra yngsta invånare, bland annat genom familjehuset, som arbetar med familjer i kris med de många möjligheter som finns genom familjeteamet, olika typer av rådgivning samt fältarbetare som arbetar med ungdomar i staden. Syftet är att skapa en
trygg uppväxt för varje barn och ungdom i hela Trollhättans stad.

Våld i nära relationer
Trollhättans kommun måste arbeta offensivt med våld i nära relationer. Regeringen har tagit
starka åtaganden gällande att stoppa och förebygga våld i nära relationer och Trollhättans stad har alltid varit en kommun som tagit stort ansvar även i denna fråga. Det är viktigt att poängtera att människor
oavsett kön kan utsättas för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det dock en kvinna som utsätts. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas kraftfullt och vi alla kraftfullt deklarera att detta inte tolereras i vårt samhälle. Kvinnor ska leva i trygghet och själva bestämma över sina liv. Vår målsättning är ett Trollhättan fritt från våld i alla former. Vid förekomst av mäns våld mot
kvinnor ska det finnas en etablerad och tillräcklig verksamhet i form av kvinnojourer etcetera. En nollvision är ett absolut måste.

I Trollhättan har vi en etablerad och välrenommerad enhet som arbetar med våld i nära
relationer. Inom denna verksamhet arbetar man med alla typer av våld. Enheten arbetar
med både förebyggande arbete, men framförallt med de som utsatts för våld. Förebyggande insatser handlar till stor del om utbildning exempelvis anordnar de föreläsningar som sprider kunskapen om våld i nära relationer. Man arbetar med den våldsutsatta genom insatser så som akut- och jourverksamheter, men också genom att via telefon och digitalt komma i kontakt med de som behöver hjälp.

Nolltolerans mot droger och brott
För att alla invånare ska känna sig trygga ska vi arbeta på bästa möjliga sätt med olika
insatser för att förebygga brott. Ett narkotikafritt Trollhättan är ett självklart mål och det
måste vara prioriterat. När skadligt bruk av droger förekommer ska samhället finnas där
för att stötta och hjälpa individen ur en destruktiv levnad. Vi vill att kommunen fortsätter och förstärker sin samverkan med frivilliga organisationer för att förebygga, minska och förhindra droganvändning. En god samverkan med polisen är också av största vikt i arbetet med att förhindra brott.
Kommunens vuxna är viktiga i arbetet med att barn och ungdomar under 18 år ska vara
drogfria. Vi vill fortsätta stödja det förbyggande arbetet som sker i våra stadsdelar genom
frivilliga insatser som exempelvis nattvandring, information och kunskap för att öka tryggheten i vår kommun.