Stadsplanering

Socialdemokraterna i Trollhättan ska jobba målmedvetet för att skapa attraktiva,
spännande och trygga områden. Fokus ligger på att skapa trygga och bra mötesplatser i
vår kommun. Under mandatperioden har vi satsat på ett bra utbud av attraktiva lekplatser för barnen i
Trollhättan. Det är fortsatt en prioriterad fråga och vi kommer arbeta för att skapa fler lekparker i alla stadens stadsdelar. Prioriterat är också att använda sig av stadens grönska och vatten för att bidra till en naturlig och trivsam miljö för trollhätteborna.


Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla våra parker, naturmarker och
sommarrabatter. Platser som centrum och älvrummet har fortsatt hög prioritet.
Renhållning och skötsel av gemensamma offentliga platser är viktig, ur trivselsynpunkt
men också utifrån ett miljöperspektiv då skräp, särskilt plast, är ett problem för både djur
och natur. Vi vill också satsa på mer belysning samt övervakningskameror på strategiska
platser för att få medborgarna i Trollhättan att känna sig tryggare och förebygga
brottslighet. Trafiksäkerheten i stadens vägnät ska fortsätta att utvecklas. Fokus ska ligga på att öka
tryggheten för oskyddade trafikanter. I det arbetet har barnsäkerheten har en särställning.
Kommunens vägnät ska även fortsättningsvis hålla god standard.

Boende

En bra bostad är en mänsklig rättighet. Därför har vi medverkat till att nästan 500 nya bostäder har tillkommit i Trollhättan de senaste två åren. Alla ska en möjlighet att välja det boende som passar den
egna situationen. Det är därför viktigt att det erbjuds olika sorters boendeformer och att
dessa blandas när det byggs nya områden eller förtätas i kommunen. Det är viktiga faktorer om man, som vi, vill ha en stad som är socialt hållbar. Hållbara och klimatsmarta val med ökat inslag av träbyggnation och andra miljövänliga byggmaterial är utgångspunkt vid byggande av nya bostäder. Att ta fram attraktiva, trivsamma och trygga bostadsmiljöer som har en hög kvalitet i arkitekturen är en väsentlig
faktor. Byggnationen av den nya stadsdelen på Vårvik är i full gång. På Innovatumområdet
kommer det byggas nya byggnader och fler bostäder. Båda är viktiga områden i vår strävan mot 70 000 invånare. Bodialogmöten, där vi träffar marknadens aktörer, ska hållas med regelbundenhet och är ett viktigt instrument i stadens utveckling. Staden ska också ha akutboenden, som kan erbjudas människor som av olika skäl inte klarar eget boende.

Utveckling i hela kommunen
Alla som bor i Trollhättan ska känna sig delaktiga, inkluderade och uppmärksammade.
Såväl de som bor i centrum, som de som bor i en stadsdel, i en småtätort utanför centralorten eller om på landsbygden, är Trollhättebor och alla är vi lika viktiga. Bostadens placering ska inte vara avgörande när du behöver samhällets tjänster. Förutsättningar är olika, men det behöver inte vara någon nackdel, snarare tvärtom ibland. De som bor i centrum har inga svampskogar runt hörnet och de som bor i småtätorterna har inte alla serviceinrättningar inom promenadavstånd. Socialdemokraterna i Trollhättan vill satsa på landsbygden. Under åren har vi byggt allt från förskolor till återvinningsstation. Samtidigt ser vi att satsningar behövs för att öka utbudet av kultur, fritid och andra servicetjänster.

Både fritidsgårdar och lekplatser ska finnas jämnt utplacerade i kommunen, även på landsbygden, liksom att det ska finnas vård och omsorg. Alla åldrar ska känna sig inkluderande och det ska satsas på all typ av service. Det ska vara attraktivt att bo på landsbygden, då måste det också satsas på att utveckla den. Det handlar inte bara om boendet, servicen och fritiden, utan också om att satsa på ett utökat näringsliv. Därför har vi Socialdemokrater under mandatperioden satsat särskilda resurser för att få fler företag att etablera sig på landsbygden. Det är möjligt inte minst tack vare att också satsat på ett utbyggt fibernät. Socialdemokraterna ser stor potential i vår landsbygd. Vi vill ge befolkningen på landsbygden mer makt och inflytande, och stärka demokratin och banden mellan stad och land. Därför anser vi att ett landsbygdsråd skulle vara en stor tillgång för hela staden. Rådet ska ha som syfte att komma med förslag och initiativ när det kommer till landsbygdsfrågor.

Kollektivtrafik
Att ha tillgång till kollektivtrafik är viktigt för alla kommuninvånare. Vid byggnation av
nya stadsdelar måste kollektivtrafiken anpassas även för dessa områden. Tätortstrafiken är
en viktig prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna arbetar för att seniorerna ska fortsätta att kunna använda sig av kollektivtrafiken kostnadsfritt. Dessutom är möjligheten att kunna pendla till och från kommunen är viktigt. Vi måste fortsätta arbetet med att få ett tågstopp i Upphärad. Och vi kommer fortsätta att kämpa för att servicelinjerna ska finnas kvar i hela staden. De är viktiga faktorer för att alla invånare ska tillgång till såväl service som handel och sociala kontakter.

Cykelvägar
Att fler väljer att cykla istället för att ta bilen är bra för både den egna hälsa och stadens miljö. Att öka cyklandet i staden är därför en prioriterad fråga. Därför är det viktigt att ha ett bra och väl utbyggt
cykelvägnät. En cykelplan finns framtagen hur utbyggnaden av cykelvägarna ska göras i hela kommunen. Vissa cykelstråk involverar Trafikverket och/eller regionen. Det handlar till exempel om att färdigställa
cykelvägen mellan Sjuntorp och Trollhättan. Socialdemokraterna i Trollhättan kommer fortsatt att driva på för att regionen ska göra sin satsning, men kommer att tidigarelägga sin egen investering för att få
igång byggandet. Andra cykelvägar som kräver prioritering från Trafikverket/regionen är exempelvis Öresjö, Åsaka och en längs Edsvägen. Även här kommer Socialdemokraterna fortsätta att trycka
på för att vägarna ska byggas. Cykeln ska också kunna vara ett komplement till kollektivtrafiken. Vi vill skapa fler och bättre lösningar för att parkera sin cykel säkert vid pendling med buss och tåg.
Lekplatser Socialdemokraterna har aktivt agerat för att ta fram det kommunala ”lekplatsprogram”
som nu succesivt genomförs. Staden har inventerat och kategoriserat alla lekplatser. Det finns utflyktslekparker, områdeslekparker och närlekplatser. Av dessa tre kategorier ska det finnas någon sorts lekpark i alla stadsdelar och i de mindre tätorterna. Utöver dessa finns lekplatser inom bostadsgårdar, fritidsgårdar och skolgårdar, som alla ska hålla god standard.

Friluftsområden
Runt om i hela kommunen finns friluftsområden som måste bevaras och skötas för att ge
människor möjlighet att vistas i naturen. Det viktigt att det finns ett varierat och kvalitativt friluftsliv med fina naturmiljöer som är både gröna och blå. Kommunen måste ta hänsyn till naturen och friluftslivet när man bebygger staden. Socialdemokraterna ser det som en viktig uppgift att alla ska kunna delta i friluftslivet. Friluftslivet är en viktig del av människors liv och därför ska alla få möjlighet att ta del av
stadens natur och friluftsanläggningar på samma villkor. Trollhättan är redan en av de bästa friluftskommunerna i landet och det vill vi fortsätta att vara. Både under vinter- och sommartid finns det friluftsalternativ för alla kommunens invånare. Några exempel på detta är skidspåren i Strömslund och Edsborgs idrottsplats, som har öppet sin anläggning även under vinterhalvåret. Under sommaren har vi bland annat våra vackra sjöar och stadens fina promenadslingor. Vi tror att detta kan utvecklas ännu mer.
Trollhättan är en otroligt vacker stad och vi vill utöka möjligheten för alla att ta del av dess natur. Utvecklingsområden som vi ser är fler rastplatser, vindskydd, elljusspår och grillplatser. Stadsparken som ska anläggas i Hjulkvarnelundsområdet kommer att ge stora möjligheter för utveckling av stadens friluftsliv. Den centralt belägna campingplatsen är ur turistperspektiv mycket fördelaktig. Det är också viktigt att friluftsområdet vid Vårvik finns kvar även efter att området bebyggts