Barnomsorg och utbildning

Skolan ska vara jämlik och ge alla elever förutsättning till en bra start i livet. Skolan och
förskolan ska ha en hög kvalitet och vara en trygghet för alla barn och ungdomar i
Trollhättan. Skolan ska kunna möta varje barns behov och då krävs det kompetent
personal, engagerade föräldrar, samt att stimulera barns engagemang. Samhället tjänar på
att barn och ungdomar klarar skolan och därför behöver det finnas extra resurser för
elever med behov av stöd.


Våra verksamheter ska också ha ett tydligt genusperspektiv så att pojkar och flickor inte
begränsas av rådande könsroller i deras utveckling och val. Vi vill samtidigt att det ska
finnas fler skolsköterskor och kuratorer för att kunna satsa på elevhälsan och minska
psykisk ohälsa.

Förskola
Förskolan ska vara en trygg plats där barnen får möjlighet att utvecklas. Personalens
kompetens och föräldrars engagemang är viktiga byggstenar för att kunna ge barnen rätt
start och stöd i livet. Därför är det viktigt att kunna erbjuda personalen kontinuerliga
kompetenshöjande insatser. Att personalen har rätt att få arbetskläder för att kunna
utföra sitt arbete ser vi som självklart. Vi ska fortsätta utveckla den pedagogiska kvaliteten inom förskolan
och minska barngrupperna efter barnens behov. Vi ska fortsätta att erbjuda barnomsorg hela dygnet och
erbjuda barnomsorg i runt om i hela kommunen. Trollhättan ska vara i framkant gällande utvecklingen av olika lärmiljöer inom matematik, språk, kultur och utomhuspedagogik. Förskolan ska vara en giftfri miljö. Men vi vill också ha ett ökat fokus på den psykosociala miljön på förskolan. Ett sätt att kombinera förskola och äldreboende för att på så sätt skapa mer trivsamma miljöer och där det finns möjlighet att träffas över generationsgränserna.

Fritidshem
Fritidshemmet är en plats där många av stadens barn tillbringar sina eftermiddagar. Därför är det viktigt att fritidshemmet är en utvecklande och kunskapsgivande miljö. Fritidshemmen i Trollhättan ska också vara likvärdiga; alla stadens fritidshem ska ha lika förutsättningar att tillgodose stadens barn med den service som förväntas. Socialdemokraterna i Trollhättan tycker att det är viktigt att verksamheten ges de resurser som krävs för att fritids ska vara så utvecklande som den är tänkt att vara. Trollhättans
fritidshem ska ha pedagoger med rätt kompetens och lokaler som håller hög kvalitet. Vi vill ge fler möjligheten att välja fritids, samt att fritids ska kunna där man har sin skolplacering.

Vi vill att barngruppernas storlek minskas. Antalet barn i gruppen påverkar i vilken
utsträckning pedagogerna kan arbeta med utvecklande och lärandearbete med barnen.
Fritidshemmen ska arbeta som ett komplement till skolan. Barn ska kunna arbeta med sin
språkutveckling, både i form av tal och hörförståelse, men också skriva och läsa. Då
många barn tillbringar sina eftermiddagar på fritids ser vi att läxhjälp är ett område för
utveckling inom fritidshemsverksamheten. Men fritidshemmet ska inte bara erbjuda hjälp
med skolan, utan bidra med andra typer av kunskaper utanför skolans ramar.
Samtidigt är det också viktigt att barnen får mycket spring och lek, eftersom barnen
tillbringar sin fritid på fritidshemmet. Att låta barnen vara med och tycka till kring
aktiviteter i verksamheten är en viktig del i en demokratisk fostran. En variation i olika
fritidsaktivitet är viktigt också för att alla barn ska känna sig sedda.

Skola
Socialdemokraterna i Trollhättan ställer sig helt bakom partiets nationella inriktning, att vinstjakten i skolorna måste stoppas och att skolpengen måste göras rättvisare. Ett missgynnande av den kommunala skolan gagnar varken eleverna eller samhället i stort, utan gör enbart aktieägare rikare. Trollhättans skolar ska vara jämlika och ha en god kvalitativ nivå, där staden fortsätter med att förbättra skolresultaten ännu mer. Vi ska inte vara nöjda förrän alla elever har behörighet till gymnasiet. Detta leder till att fler professioner tillsammans kan ägna mer tid åt varje elevs utveckling. Det är viktigt att olika
kompetenser och yrken finns på skolor för att kunna ge bästa möjliga stöd till eleverna. Några av dessa
professioner är till exempel lärare och skolvärdar.

För oss socialdemokrater är det viktigt att det finns skolor även på landsbygden, så att
elever har nära till skolan. Vi vill också att det erbjuds läxhjälp till elever både under och efter skoltid för att fånga upp elever som hamnat efter och behöver extra stöd. Skolbibliotek är också ett viktigt
redskap för eleverna under skolgången och behöver därför prioriteras. För att öka skolornas attraktionskraft behöver ha olika inriktningar som till exempel, fotboll, natur,
matte, kultur med mera. Vi vill även fortsättningsvis ha studiehandledning för våra nyanlända elever och vi vill fortsätta arbetet med att minska skolsegregationen. En annan viktig insats är att motivera
skicklig personal att arbeta på skolor med större behov.

Allt fler elever drabbas av psykisk ohälsa. Där behövs krafttag genom att anställa fler
kuratorer och socialpedagoger, samt utveckla samverkan med andra aktörer. Mobbning är ofta en grund för psykisk ohälsa och kan förstöra en elevs skolgång. Mobbning kan få konsekvenser för den drabbade under resten av livet, därför ska det råda nolltolerans mot mobbning. All forskning visar att fysisk aktivitet ökar förmågan till inlärning och förbättrar folkhälsan. Vi socialdemokrater vill därför att skolorna i Trollhättans stad ska erbjuda alla elever fysiska aktiviteter och lek på raster och även före skolan. För att uppmuntra ungdomar till mer rörelse och mindre stillasittande är det nödvändigt att genomföra en
plan för att upprustning av kommunens skolgårdar.

Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundets Västs uppdrag handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för
unga människors fortsatta resa i livet, men det handlar också om att hjälpa dem som vill
förändra sitt liv genom att skaffa en ny utbildning. Vi lever i ett samhälle som förändras och människor byter i allt större utsträckning arbete, flyttar eller gör andra förändringar i sina liv. Vi vill att Kunskapsförbundet Väst ska fortsätta utveckla verksamheten genom ökad fokus på kvalitet, attraktivitet och effektivitet. Det fortsatta arbetet med ökad likvärdighet och att höja kunskapsresultaten
är också viktiga prioriteringar. Arbetet för Kunskapsförbundet Väst handlar om att varje
elev ska uppfylla sin potential, samt att ge vuxna möjlighet till andra och en annan chans.

Omställning och livslångt lärande är en viktig del av samhället. För att människor ska
kunna rusta sig för de jobb som växer fram är det viktigt att utbudet av yrkesutbildningar
är så brett att det passar både individers och företagares behov.
Utbildning ger nya valmöjligheter och potential till att få ett jobb. Yrkesutbildningar på
gymnasienivå för vuxna är en möjlighet för den som är arbetslös eller vill skola om sig till
ett nytt yrke i en växande bransch. Yrkesvux är en viktig möjlighet för människor att få
egen försörjning.

Efterfrågan av utbildad arbetskraft kommer att öka inom vård, skola, omsorg, service och
handel. Nya jobb skapas, andra förändras eller försvinner och det ställer stora krav på
förnyelse av kunskap och färdigheter. Det kräver kraftfulla insatser av vuxenutbildning
och folkbildning. Arbetslösheten är ett samhällsproblem som endast kan lösas
gemensamt. För det krävs att den arbetslöse har möjlighet att bygga upp det kunnande
som efterfrågas