Pressmeddelande från majoriteten i Utbildningsnämnden

Trollhättan har en skolsegregation som i grunden orsakas av bostadssegregation, pedagogisk segregation och det fria skolvalet, vilket leder till ojämlika förutsättningar att nå behörighet till gymnasiet som elev i skolan.

Tisdagen den 27 oktober kl.15 startar utbildningsnämndens sammanträde där förslag om en mer likvärdig skola kommer att avgöras. – För att skapa ett mer jämlikt och tryggare Trollhättan krävs mer förebyggande insatser och det bästa sättet är att satsa på skolan. Därför är vi beredda att göra förändringar som kommer att gynna alla nuvarande, men också framtida Trollhättebor som ska kunna leva i ett samhälle som står upp för alla människor, säger Sofia Andersson Dharsani (S), utbildningsnämndens ordförande.

Trollhättan har under många år gjort stora satsningar för att kompensera elevers förutsättningar och bakgrund, men sett till meritvärde och behörighet till nationella gymnasieprogram har vi inte en likvärdig skola för samtliga elever i Trollhättans Stad. – Vårt främsta ansvar är att nå målet om en likvärdig skola där alla elever, oavsett bakgrund, ges lika förutsättningar. Då behövs både strukturella förändringar för att balansera elevsammansättningen, men också organisatoriska insatser för att skapa så goda förutsättningar som möjligt, säger Utbildningsnämndens 1:e Vice ordförande, Fahimeh Nordborg (V).

Trollhättan är en stad med en stark drivkraft att ständigt utvecklas och förbättras. Likvärdig skola är en av förutsättningarna för att skapa ett sunt och hälsosamt samhälle för framtiden. – Utmaningarna är stora och kommer att kräva uthållighet och det kommer att ta tid innan vi kommer att kunna se resultat. Nu behöver alla berörda nämnder och förvaltningar i staden göra allt de kan för att vi tillsammans ska kunna bryta segregationen i staden, säger Duran O’Hara (MP), ledamot i utbildningsnämnden.

Förslagen som Utbildningsförvaltningen har tagit fram består av (10) olika delförslag. Sju av dessa kommer vi i den politiska majoriteten (S, V och MP) att säga ja till. Vi kommer att bifalla följande förslag: • Att Kronan årskurs F-9 omorganiseras till en F-3-skola från och med augusti 2021. • Att Frälsegårdsskolan F-6 avvecklas från och med augusti 2021. • Att anta riktlinjer för skolplacering inom Trollhättans stad • Antar reviderade Skolskjutsbestämmelser för förskoleklass, grundskola och grundsärskola • Utökade vistelsetider i förskola erbjuds till de barn som kan gynnas i sin språkutveckling i svenska • Ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för utökad vistelsetid i fritidshemmet för elever vars språkliga och/eller sociala utveckling skulle kunna gynnasav detta. • Ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att omlokalisera förskolan Stallets verksamhet till nuvarande Frälsegårdsskolan.

Från vänster: Sofia Andersson Dharsani (S), Fahimeh Nordborg (V) och Duran O´Hara (MP)

facebook Twitter Email