Budget med fokus på personal, omsorg, jobb och klimat

Höjda löner och bättre arbetsvillkor för personal, minskade grupper i barnomsorgen och avgiftsfri kulturskola, satsningar på landsbygd, sommarjobb till alla elever i åk 2 på gymnasiet samt riktade medel för miljö och klimat, brottsförebyggande arbete och – det är några av punkterna i S-V-MP-majoritetens budgetförslag för Trollhättans stad 2022.

Totalt omfattar budgeten satsningar på 137,4 miljoner kronor (mnkr) utöver ordinarie ramförstärkningar. Uppräkningen av budgetramarna sker i enlighet med SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) index och görs fullt ut i alla verksamheter.

Den enskilt största delen, 18 mnkr, av de särskilda satsningarna går till en extra lönepott för Kommunals medlemmar. Därutöver tillförs 0,5% extra till lönepotten för samtliga anställda. Den exakta fördelningen av lönepotten sker vid sedvanliga förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, men den särskilda lönepotten riktad mot Kommunal är en markering från politiken.

– Vi ser att kommunalare, främst inom service och omsorg, har halkat efter lönemässigt. Det är inte acceptabelt, särskilt som just dessa hör till dem som dragit det tyngsta lasset under pandemin, säger Paul Åkerlund (S), kommunalråd.

Inom den ramförstärkning på totalt 56 mnkr som omsorgsnämnden får vill S, V och MP också se förstärkt grundbemanning och en tydligt, strukturerat arbete för att få bort de delade turerna, förbättra arbetsmiljön och arbetstiderna. Dessutom läggs pengar för att starta en förstudie för ett nytt boende som ersätter Landbogården.

Fokus i förstudien ska ligga på att det placeras i Åsaka och gärna i kombination med ett LSS-boende.

– Landbogården har tyvärr gjort sitt. Vi har kommit till vägs ände där; hur gärna vi än vill så går det inte att bygga om på dess nuvarande plats till den standard som krävs utifrån dagens normer. Dessutom tycker vi att de äldre på landsbygden ska ha rätt till lika bra standard som deras jämnåriga inne i stan, säger Monica Hanson (S), kommunalråd.

Ytterligare en stor pott – 8 mnkr – avsätts för att minska grupperna i barnomsorgen.

– Det är helt nödvändigt och det här är något vi velat göra i flera år, men inte haft ekonomi för. Nu har vi den möjligheten och tänker också ta den, säger Mattias Foldemark (V), gruppledare för Vänsterpartiet.

I budgeten görs också en satsning på en sommarjobbsgaranti för alla elever i årskurs 2 på gymnasiet, liksom fortsatta satsningar på att bredda näringslivet och få fler jobb till kommunen, inte minst på landsbygden.

– Vi har fantastiska möjligheter till att skapa fler – och gröna – jobb på landsbygden. Infrastrukturen är bra, både vad gäller kollektivtrafik, vägar och digital teknik. Du ska kunna bo och jobba även utanför centralorten, säger Paul Åkerlund (S).

Hållbarhet är honnörsordet för budgeten. Den har fokus på minskade klyftor, satsningar på jobb och trygghet, brottsförebyggande åtgärder, samt insatser för att förbättra miljö och klimat. För det sistnämnda kan särskilt nämnas 2 mnkr för att öka andelen inköp av ekologisk mat och att S, V och MP vill snabba på färdigställandet av cykelvägen mellan Sjuntorp och centrala stan.

– Vi kan inte ha en halvfärdig cykelväg på grund av att andra aktörer inte agerar i den takt vi önskar. Vägen ska samfinansieras mellan Trollhättans stad och Västra Götalandsregionen, med 10 mnkr vardera under två år. Men vi vill tidigarelägga vår egen investering, och lägga den under ett år, så får regionens satsning komma i efterhand, säger Esther O’Hara (MP), kommunalråd.

S-V-MP-budgeten förutsätter att regeringens budgetproposition antas.

– Om en högerbudget får majoritet i riksdagen kommer vi att få ompröva merparten av våra satsningar, säger Paul Åkerlund (S).

 
Monica Hanson (S) Paul Åkerlund (S)

Här är några av de viktigaste satsningarna i budgeten:
Personal:
 • Särskild satsning på löner inom Kommunals avtalsområde – 18 mnkr + 0,5% (0,5% innebär cirka 25 mnkr)
 • Arbetsskor för personal i hemtjänst och barnomsorg/fritidshem – 1,5 mnkr
 • Hälsopott för friskvård och särskilda satsningar på arbetsmiljö – 0,5 mnkr

Omsorg:
 • Budgetförstärkningen på totalt 56 mnkr (inklusive statliga medel, exklusive Äldreomsorgslyftet) kommer med ett tydligt uppdrag att slopa delade turer och förstärka grundbemanningen
 • Förstudie om nytt äldreboende som ersätter Landbogården – 0,5 mnkr
 • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – 1,98 mnkr
 • Utredning och genomförandeplan för Fri Tid i hemtjänsten – 0,5 mnkr
 • Förstärkt stöd till Träffpunkterna – 1 mnkr

Barn och unga:
 • Minskade grupper i barnomsorgen – 8 mnkr
 • Avgiftsfri kulturskola – 1,5 mnkr
 • Sommarjobb för alla elever i åk 2 på gymnasiet, med avtalsenlig lön – ca 10 mnkr
 • Ökade stödresurser och sociala strukturpengar till skolan – 15 mnkr
 • Kompetensförstärkning för att säkra undervisning för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer – 2 mnkr

Samhälle:
 • Extra satsning för brottsförebyggande arbete – 1,5 mnkr
 • Marknadsföringsinsats för näringslivssatsning på landsbygden – 0,5 mnkr
 • Ökad budget för Fallens dagar – 1 mnkr
 • Sommaröppet på Konsthallen – 0,5 mnkr
 • 10 nya tjänster till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen – 7,2 mnkr
  • 4 socialsekreterare
  • 2 tjänster till VIN (Våld i nära relationer)
  • 3 tjänster Jobbcentrum med inriktning rehabilitering
 • ”Stationen” permanentas – 1,3 mnkr
 • Höjda föreningsbidrag – 1 mnkr

Miljö och klimat:
 • Ökade ekologiska inköp – 2 mnkr
 • Personalförstärkning miljökontoret – 2 mnkr
 • Se över möjligheterna (i investeringsbudgeten) att tidigarelägga investering för att färdigställa cykelväg Sjuntorp-Trollhättan – 10 mnkr
facebook Twitter Email