På förekommen anledning…

Ett nytt år, ett nytt decennium. Under 2019 har vi sett en växande polarisering i samhället med ökade motsättningar nationellt och internationellt. Intolerans, hård retorik och hat vinner mark i vårt samhälle.  Det finns en utbredd vilja att trycka ner andra som inte tycker och tänker som man själv gör eller att medvetet feltolka saker och ting för att misstänkliggöra och göra andra till åtlöje. En tråkig utveckling som tenderar att skapa ett samhälle som fokuserar på att leta fel och brister hos människor istället för att tillsammans hitta lösningarna på våra gemensamma utmaningar. Vi socialdemokrater vill vi fokusera på politikens innehåll istället för att elda på de partipolitiska motsättningarna och de personliga påhoppen på enskilda politiker. Vi måste alla ta vårt ansvar för vår demokrati.

Vi socialdemokrater i Trollhättan har ambitionen att hålla ihop hela kommunen – skapa ett tryggt Trollhättan för alla och bryta segregationen. Idag ser vi hur kriminaliteten skapar en ökande oro som riskerar att underminera demokratin och ställa grupper mot varandra. Vi tar kriminaliteten och folks oro på allvar. Naturligtvis finns det en problembild i Trollhättans stadsdelar. Allt för många känner otrygghet i området.  Även om den totala utsattheten för brott minskar i Sverige och i Trollhättan ökar oron/rädslan hos individen att utsättas för brott. Föräldrar oroas över att barn och ungdomar dras in i droger och kriminalitet. Klyftor och segregation är brottsligheten grogrund. Vår målsättning är att få bort Trollhättans södra stadsdelar från polisen lista för utsatta områden. Vi kommer aldrig att acceptera att några få individers agerande drabbar så många. Vi bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Utvecklingen av ett tryggare samhälle är ingenting polisen löser på egen hand.  För att på lång sikt minska brottslighet och otrygghet måste vi bli bättre på att förebygga och bekämpa segregation, fattigdom och ojämlikhet. Det handlar om att säkerställa att alla oavsett bakgrund, får goda livschanser och möjligheter att växa. Kriminalitet ska aldrig vara en karriär.

Vi ska fortsatta investera i brottsförebyggande åtgärder för att öka tryggheten. De största investeringarna behöver göras i de områden som har de största socioekonomiska utmaningarna. Genom att tidigt motverka missbruk, psykisk sjukdom och att unga i riskmiljöer rekryteras till brottslighet minskar vi på sikt grogrunderna för den grova kriminaliteten. Samtidigt som vi bygger bort otrygga stadsmiljöer ska vi också investera i trivsamma och stabila bostadsområden på olika sätt. Här har vårt kommunala bostadsbolag Eidar tagit ett stort och viktigt ansvar.

Genom våra politiska beslut skapar vi förutsättningar för det arbetet som på olika sätt sker i våra förvaltningar och kommunala bolag. Tillsammans med polisen och civilsamhället arbetar vi på bred front för att stadens alla invånare skall känna trygghet att bo och vistas i Trollhättan. 

Vi socialdemokrater tar bestämt avstånd från den kriminalitet som finns, de oroligheter och händelser vi ser och som för med sig oro och rädsla men vi tar också avstånd från den onyanserade bild som oftast förmedlas av media och inte minst våra politiska motståndare, en svartmålning av Trollhättan och alla de goda krafter som bor och verkar här.

Paul Åkerlund

facebook Twitter Email